Tha crathadh a dhìth air poileasaidh an taigheadais anns na sgìrean dùthchail

Tha mòran sgìrean dùthchail, mar ceann-a-seas na Hearadh, a’ cur feum air barrachd thaighean.Tha mòran sgìrean dùthchail, mar ceann-a-seas na Hearadh, a’ cur feum air barrachd thaighean.
Tha mòran sgìrean dùthchail, mar ceann-a-seas na Hearadh, a’ cur feum air barrachd thaighean.
‘S dòcha g’ eil cuid ann nach eil a’ tuigs' ciamar as urrainn dhuinne anns na sgìrean dùthchail a bhith a’ gearan mu chrìonadh sluaigh agus aig an aon àm, dìth taigheadais. ‘S cinnteach ma tha daoine a’ falbh g’ eil sin a’ fàgail rùm dha daoine eile.

Ach, mar a tha fios aig duine sam bith le fiù ‘s smiod eòlais, chan eil e idir cho sìmplidh ri sin. ‘S ann ri linn aon rud, a tha an rud eile ann: cha bhiodh crìonadh sluaigh idir ann mura biodh dìth taigheadais.

Chan e càil às ùr a th’ ann dhan òigiridh a bhith a’ dèanamh air na bailtean mòra, ach tha barrachd is barrachd a’ tuigs' na buannachd ann an a bhith beò air an dùthaich, ann an coimhearsnachdan beaga, agus gur e sin an àrainneachd as fheàrr airson clann a thogail. ‘S e an duilgheadas dha fada cus aca nach eil an cothrom ri fhaighinn ri linn ‘s nach eil àite-fuirich aig ìre reusanta ri fhaighinn.

Hide Ad
Hide Ad

Mar a sheall deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba Dimàirt, ‘s e cuspair a tha seo a tha a’ bualadh air sgrìob farsaing de dh’Alba; na Crìochan san iar-dheas, Siorrachd Obar Dheathain agus a’ Ghàidhealtachd is na h-eileanan.

Tha e follaiseach nach e a bhith a’ cur bhacaidhean air a’ mhargaidh an dòigh air adhart agus le sin, chan eil ach aon roghainn eile ann: barrachd thaighean a thogail.

Ach ‘s e sin a tha air a bhith cho duilich agus a-rithist, tha e a’ tighinn sìos gu dà nì gu sònraichte: prìs àrd an fhearrain (rud a tha ceangailte ri prìsean thaighean) agus modal ceart a stèidheachadh a tha freagarrach (tha feumalachdan diofraichte anns gach àite).

Bha na thuirt ministear an taigheadais, Pòl Mac'Illeinnein, anns an deasbad math gu leòr ann fhèin. Thuirt e gun dèan iad barrachd, gun tèid iad an sàs ann ann an dòigh nas practaigiche, gun geàrr iad sìos air biurocrasaidh agus gum bi 17% dhen bhuidseat gu lèir ga chur gu aon taobh airson taigheadais sna sgìrean dùthchail.

Hide Ad
Hide Ad

Ach an uair sin, ‘s ann a thàinig e am bàrr nach deach ach £18 millean dhan bhuideat de £30 millean a bha aca san dà bhliadhna a dh’fhalbh airson taigheadas dùthchail a chosg. “Chan urrainn dhomhsa bruidhinn mu dheidhinn na thachair gu ruige seo,” thuirt Mgr Mac'Illeinnein.

‘S dòcha a-rèisd gum biodh e air a bhith tòrr na bu shoirbheachaile faighinn a-mach carson nach deach a chosg sa chiad dol a-mach, seach a bhith a' dol thairis a-rithist air seann argamaidean agus air seann trioblaidean a bha gu math aithnichte co-dhiù.

Dha daoine anns na coimhearsnachdan dùthchail, a tha a’ lorg dachaigh airson teaghlach òg a thogail, tha fhios g’ eil seo dìreach a’ cur ris an àmhghar. Chan eil mòran a’ tachairt airson an cuideachadh.

Tha crathadh is sìmpleachadh a dhìth, agus ‘s dòcha gun deach a mheasadh nas fheàrr leis a' bhàll-pharlamaid Ghàidhealach Rhoda Ghrannd nuair a thuirt i: “Tha poileasaidh taigheadais air a dhearbhadh dha na bailtean mòra. Gus am faigh sinn poileasaidh a tha air a dhealbhadh anns an sgìrean dùthchail, chan fhaigh sinn an taigheadas a tha a dhith oirnn.” Amen, dh’fhaodadh tu ràdh.