Gleusta air ais air BBC ALBA

Share this article

THA Gleusta air ais le sreath ùr, sgiobaidhean ùra agus dùbhlain ùra. Gach seachdain bidh dà sgioba, le dithis òga agus aoigh, a’ spàirn an aghaidh a chèile thairis air còig cuairtean de dhùbhlain, airson cliù agus cuach a chosnadh. 

Anns a’ chiad phrògram ’s e sgioba bho Bhun-sgoil Dhalabroig a bhios an aghaidh sgioba bho Bhun-sgoil Inbhir Pheofharain le taic bho Derek MacIllEathain agus Vicky NicIllEathain

Chaidh Gleusta a’ riochachadh le Sealladh airson BBC ALBA aig Stiùideo Fàs san Eilean Sgiathanach

Diardaoin 5 Faoilleach, 5.30f

Gleusta returns to BBC ALBA

THE fast, exciting studio show Gleusta is back with a second series, with new teams and new challenges.

Each week, two teams of youngsters go head to head in a battle of brains, wit and agility. With the support of a special celebrity guest, the teams meet on the studio set of Gleusta and battle over five rounds of competition. 

In the first programme teams from Daliburgh Primary and Dingwall Primary take on the Gleusta challenge supported by Derek MacLean and Vicky MacLean

Gleusta was produced by Sealladh for BBC ALBA at Studio Fàs on the Isle of Skye

Thursday 5 January, 5.30pm