Artain trang ann an Uibhist

.
.

Chuir Artair Donald seachad làithean ag obair airson Iomairt Ghàidhlig Uibhist a Deas & Èirisgeigh anns an Dùbhlachd.

Thadhail e air buidhnean sgoil-àraich, pàrant is pàiste, buidheann òigridh ann an Dalbrog agus am buidheann Òigridh Uibhist ann an Sgoil Lionacleit.

Chuir e seachad na làithean a’ dèanamh diofar bùthan-obrach spòrsail do gach aois, tro mheadhain na Gàidhlig.

Fhuair an fheadhainn is òige cothrom geamaichean a chluich agus an fheadhainn is sine sgilean dràma agus mòran rudan feumail eile.

Ghabh suas ri 55 duine-cloinne pàirt as na bùthan-obrach agus chòrd e riutha air fad.