Bòrd na Gàidhlig sponsors new Gaelic Award for schools

This year’s Scottish Education Awards will see the inclusion of a Gaelic award for the first time.

The Gaelic Language and Culture in Learning Award recognises schools and pre-schools who provide opportunities for all children to develop awareness of Gaelic language and culture.

The award is sponsored by Bòrd na Gàidhlig who are encouraging all schools to enter. Nominations for the award are currently open and will close at the beginning of March.

A special award ceremony will take place on Tuesday June 12th at the Hilton Hotel in Glasgow for those who are shortlisted for an award.

More information about the awards can be found on Bòrd naGàidhlig’s website at www.gaidhlig.org.uk.

Bòrd na Gàidhlig a’ cur taic urrasachd ri Duais Ghàidhlig ùr do na sgoiltean

Airson a’ chiad uair a-riamh, chithear duais Ghàidhlig aig tachartas Duaisean Foghlaim na h-Alba am-bliadhna. Tha an duais a tha às leth Cànan is Cultar na Gàidhlig ann an Ionnsachadh a’ toirt aithne do sgoiltean agus ro-sgoiltean a tha a’ solarachadh chothroman don chloinn uile, mothachadh do chànan is do chultar na Gàidhlig a leasachadh. Tha an duais a’ faotainn taic urrasachd bho  Bhòrd na Gàidhlig a tha a’ brosnachadh nan sgoiltean uile gus pàirt a ghabhail ann. Tha cothroman ainmeachaidh mu choinneamh na duaise fosgailte gu làithreach agus bidh sin a’ dùnadh aig toiseach a’ Mhàirt. Bidh seirbheis shònraichte a’ gabhail àite dhaibhsan a bhios air a’ gheàrr-liosta airson nan duaisean air Dimàirt 12 Ògmhios ann an Taigh-òsta Hilton ann an Glaschu. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu na duaisean air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig aig www.gaidhlig.org.uk