Gaelic Books Council invites submissions from Gaelic writers for the Donald Meek Award 2015

Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ sireadh thagraidhean bho sgrìobhadairean Gàidhlig airson farpais Duais Dhòmhnaill Meek 2015.

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek a’ stèidheachadh ann an 2010 le taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig agus bho Alba Chruthachail le sùil gum misnich is gun cuidich i sgrìobhadairean Gàidhlig

Thuirt Rosemary Ward, Ceannard, Chomhairle nan Leabhraichean: “ ’S e farpais bhliadhnail airson sgrìobhadh ùr Gàidhlig a bhrosnachadh a th’ ann an Duais Dhòmhnaill Meek agus tha sinn a’ sireadh thagraidhean bho measgachadh de sgrìobhadairean ùra agus stèidhichte. Thàinig leudachadh air an fharpais ann an 2014 nuair a chuir Bòrd na Gàidhlig taic ri dà dhuais ùr; duais airson A’ Chiad Leabhar (le sgrìobhadair ùr) agus duais eile airson Leabhar – Airidh air Moladh. Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ lorg sgrìobhadh cruthachail sa Ghàidhlig – bàrdachd, sgeulachdan, nobhail no drama - a bhios aig meudachd leabhar no faisg air, nach deach fhoillseachadh fhathast. Gabhaidh sinn cuideachd ri obair rannsachaidh air cuspair a bhuineas dhan Ghàidhlig fhad ‘s nach deach fhoillseachadh ro ceann-latha an fharpais.”

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu Duais Dhòmhnaill Meek bho Rosemary Ward, Ceannard, Chomhairle nan Leabhraichean no air an làrach-lìn www.gaelicbooks.org. Feumaidh tagraidhean a bhith a-staigh ro dheireadh an latha air Dihaoine 3 Giblean 2015.