'Gath' Smuain no dha le Domhnall Iain MacIomhair

Tha mi air a' chiad dà lethbhreac den iris ùir 'Gath' fhaicinn agus a leughadh. Nuair chunnaic mi an toiseach e, chuir e iongnadh orm dealbh an t-seillein fhaicinn, oir thàinig e a-steach orm nach e nì tlachdmhor a tha ann an gath an t-seillein. Ach nach eil taobh eile air an t-seillean? Nach e bhios a' buileachadh mìlseachd na meala oirnn? Agus a-nise, tha grian dheàlrach air cùl an t-seillein san dealbh. 'S tha fios againn gur e sin brìgh eile a tha aig an fhacal. Agus saoi

Nuair thigeadh am posta uaireigin thugam le 'Gairm', bha mi ga mheas mar dhsgadh agus an coileach cir gam chuireadh gu madainn ir tro litreachas. Tha fios gur ann nuair sguir 'Gairm', an didh a bhith a' dol leth-cheud bliadhna, a chunnaic cuid am bern mr a dh'fhg e. Nach math gun robh feadhainn an lthair a dh'fheuch ris a' bhern a lonadh.

Agus nuair thid sinn tro na posan sgrobhaidh, de chaochladh shersachan agus le caochladh ghdaran, cuid air a bheil sinn elach agus cuid air nach eil, chithear gu bheil gathan grine a' lomhadh sgrobhadh ar cnain. Tha rudeigin an seo a thaitneas ris a h-uile neach, bho na tha Dmhnall Meek a' toirt dhuinn bho bhrr a phinn gu na tha sinn a' faighinn de bhrdachd eirmseach agus de rosg inntinneach.

Sa chumantas, tha dealbh de na h-ghdaran a' nochdadh, rud a tha bitheanta ann an irisean an-diugh agus a tha a' cur dreach air an sgrobhadh. Tha iomradh goirid ann mu gach sgrobhadair, agus tha sin na bhrat-cil iomchaidh nuair tha sinn a' leughadh. Chan eil e nam bheachd sgrobhadairean air leth a shnrachadh san lirmheas ghoirid seo. Is ler a rdh nach tinig mi tarsainn air sgudal bho cheann gu ceann den d iris.

Ann an iomadh digh, tha 'Gath' a' cumail air far an do sguir 'Gairm', ach gun a bhith ag atharrais idir. Gheibh sinn ann rosg agus brdachd, lirmheas air leabhraichean agus air cel ann an cainnt a tha eirmseach agus uaireannan geur. Gheibhear dealbhan an siud 's an seo, a' cur taic ris an sgrobhadh. Chan eil mi buileach cinnteach d cho tric 's a bhios 'Gath' a' nochdadh bhon chl, ach saoilidh mi gu bheilear ag amas gur e ritheachan a bhios an seo cuideachd.

Tha luchd-deasachaidh na h-irise ire seo rim moladh airson cho dealasach 's a chaidh iad an ss sa ghnothaich, agus is math is fhiach iad taic airson sin. Ach gu re bidh e an urra ri luchd-sgrobhaidh na Gidhlig ciamar a shoirbhicheas leis an tionnsgnadh. Rinneadh deagh thiseachadh, agus ma leanas cisean orra bidh sgrobhadh na Gidhlig ann an deagh staid. Gheibhear ceithir lethbhreacan bho na foillsichearan airson ceithir nota deug.

Bha mulad gu ler air cuid nuair chaidh 'Gairm' bith agus a chaidh an coileach na thost. Ach, tha an saoghal a' gluasad. A-nise tha 'Gath' a' soillseachadh litreachas na Gidhlig, agus is cir dhuinn taic a chur ris.