Mod Ionadail Leodhais

editorial image
Share this article

Mod Ionadail Leodhais kicked off today (Monday) with the literature competitions.

Results were as follows:

Duaisean a’ Bhun Sgoil

Clas 1-3 Bha aca ri pìos a’ sgrìobhadh mu dheidhinn “Mo Pheata”

1mh Gregor Begg – Sgoil Lacasdail

2mh Maddie Kingston-Miles – Sgoil a’ Bhac

3mh Jacob Moireasdan – Sgoil Bhreascleit

Clas 4-5 Bha aca ri pìos a sgrìobhadh mu dheidhinn “An Àite is Fheàrr Leam san t-Saoghal”

1mh Hannah NicLeòid – Sgoil a’ Bhac

2mh Donna NicDhòmhnaill – Sgoil Bhreascleit

3mh Calum MacIllinnnein – Sgoil a’ Bhac

Clas 6-7 Bha aca ri pìos a sgrìobhadh air “An Rionnag is Fheàrr Leam”

1mh Uisdean Reid – Sgoil Bhreascleit

2mh Finlay Emmott – Sgoil a’ Bhac

3mh Emily Phipps - Sgoil Bhreascleit

Duaisean an Àrd Sgoil

Àrd Sgoil Clas 1-2 - Bha aca ri aiste a sgrìobhadh air na beachdan a bh’ aca air “Na Geamaichean Olympics”

1mh Catriona NicIllebhàin - Àrd Sgoil a’ Bhac

2mh Sharyn NicFhearghais – Àrd Sgoil a’ Bhac

3mh Eilidh Reid – Sgoil MhicNeacail

Clas 3 – 4 – Bha aca ri aiste a sgrìobhadh air “Eachdraidh mo Bhaile”

1mh Isabelle NicIllebhàin – Sgoil MhicNeacail

Duais a’ Bhun-Sgoil – Cupa Pròiseact Nan Ealain – Uisdean Reid – Sgoil Bhreascleit

Duais an Àrd Sgoil – Sgiath Comunn na Gàidhlig – Catriona NicIllebhàin – Àrd Sgoil a’ Bhac

Duais airson an Sgoil le na comharran is àirde - Comhlan Togalaich Leicester - Sgoil a’ Bhac