Open Days and Evenings at Barvas School

Barvas School are inviting the community to join them during three open days and evenings between Monday 26th and Wednesday 28th March to mark the closing of the school and the move to the new Westside School.

From 10.00am to 12.00pm on Monday 26th March, former staff are invited to the school to see the memories exhibition and to see some familiar faces from their time spent in the school.

From 2.00pm until 3.30pm, the exhibition will be open to all, and there will also be a chance to see the children perform. Teas and coffees will also be provided.

On the afternoon of Tuesday 27th March, starting at 1.30pm, the children will perform for local senior citizens and invited guests. There will be a chance for those present to see the exhibition and enjoy a cup of tea or coffee with old school friends.

On Tuesday evening, there will be another chance to see the children’s performance, which will take place in the school canteen, starting at 7pm.

The evening of Wednesday 28th will see the school children perform for the final time for the community and this will also take place in the school canteen from 7pm.

Please note that tickets for the evening performances will be available from the school from Monday 19th March. Please phone 01851 840 283.

The project is being supported by funding from Bòrd na Gàidhlig with practical assistance from the ERDF-funded Tasglann nan Eilean Siar (Hebridean Archives).

Tha Sgoil Bharbhais a’ toirt cuireadh dhan choimhearsnachd a thighinn chun sgoil airson trì làithean fosgailte eadar 25mh agus 28mh Màrt gus dùnadh na sgoile agus an gluasad gu Sgoil an Taobh Siar a chomharrachadh.

Bho 10.00m gu 12.00f air Diluain 26mh Màrt tha cuireadh air luchd-obrach a b’ àbhaist a bhith ag obair sa sgoil a thighinn gus an taisbeanadh chuimhnichean fhaicinn agus beagan ùine a chur seachad le daoine a dh’aithnicheas iad. Bho 2.00f gu 3.30f bidh an taisbeanadh fosgailte don uile agus bidh na clann sgoile a’ seinn agus bidh teatha agus cofaidh cuideachd ri fhaighinn.

Air feasgar Dimàirt 27mh Màrt, a’ tòiseachadh aig 1.30f, bidh na clann a’ seinn airson seann dhaoine na coimhearsnachd agus aoighean eile. Bidh cothrom ann an taisbeanadh fhaicinn agus cupan teatha no cofaidh fhaighinn le seann charaidean sgoile. Air oidhche Mhàirt, bidh cothrom eile ann na clann fhaicinn a’ seinn ann an ionad bìdh na sgoile, a’ tòiseachadh aig 7f.

Air oidhche Diciadain an 28mh bidh na clann a’ seinn airson an turais mu dheireadh agus bidh seo cuideachd a’ gabhail àite ann an ionad bìdh na sgoile bho 7f.

Bidh tiocaidean airson nan oidhche rim faotainn bhon sgoil bho Diluain 19mh Màrt. Cuiribh fòn gu 840 283.

Tha taic ga chuir ris a’ phròiseact le Bòrd na Gàidhlig agus taic phractaigeach bho Tasglann nan Eilean Siar, maoinichte leis an ERDF.