Universal home insulation scheme getting underway

The Comhairle is pleased to announce that Tighean Innse Gall, the local housing agency for the Outer Hebrides, has been appointed as the lead contractor for delivering the Universal Home Insulation Scheme on the islands.

The Universal Home Insulation Scheme is a Scottish Government initiative designed to provide energy efficiency measures to households across the islands.

The Comhairle was successful in bidding for £350k of funding from the Scottish Government to implement the Scheme, which will see a range of measures including roof and cavity wall insulation, draught-proofing and boiler replacement vouchers, being made available to qualifying householders. The Comhairle is also contributing £50k of its own funding towards the Scheme.

Tighean Innse Gall will be working in partnership with other local bodies, including TEAS, Sustainable Uist and Coimhearsnachd Bharraidh agus Bhatarsaidh, to deliver these measures, and will shortly be starting a marketing campaign to let householders know about the proposals.

TIG will also be working closely with the Energy Savings Scotland Advice Centre (ESSAC) to raise awareness of other energy saving initiatives that may be available.

Councillor Norman A Macdonald, Chair of the Comhairle’s Environment and Protective Services Committee said: “I am very pleased that a local organisation has been appointed to deliver the Universal Home Insulation Scheme and I look forward to these initiatives making an impact on the level of fuel poverty in the Outer Hebrides”.

Sgeama Seasgaireachd Dachaigh

Tha a’ Chomhairle toilichte ainmeachadh gu bheil Tighean Innse Gall, am buidheann taigheadais ionadail airson Innse Gall, air a bhith ga thaghadh mar am prìomh chunnradair airson libhrigeadh an Sgeama Seasgaireachd Dachaigh anns na h-eileanan.

Bha a’ Chomhairle soirbheachail le tagradh airson 350k de mhaoineachadh bho riaghaltas na h-Alba gus an sgeama a bhuileachadh, a bhios a’ ciallachadh gum bi diofar thomhasan ri fhaotainn airson thaighean, nam measg seasgaireachd bhallaichean agus mhullaichean-taighe, bacadh gaoithe agus bileagan fianais airson ghoileadairean ùra. Tha a’ Chomhairle cuideachd a’ cur £50k bhon ionmhais fhèin ma choinneamh an Sgeama.

Bidh Tighean Innse Gall ag obair ann an com-pàirteachas le buidhnean ionadail eile, nam measg TEAS, Uibhist Seasmhach agus Coimhearsnachd Bharraigh agus Bhatarsaigh, gus na tomhasan seo an lìbhrigeadh, agus bithear cuideachd a’ tòiseachadh iomairt margaideachd a dh’aithghearr gus fios a sgaoileadh do luchd-taighe mu na molaidhean.

Bidh TIG cuideachd ag obair gu dlùth le Ionad Comhairle Shàbhalaidhean Cumhachd na h-Alba gus mothachadh a thogail air iomairtean sàbhaladh cumhachd eile a dh’fhaodadh a bhith rim faighinn.

Thubhairt an Comhairliche Tormod A Dòmhnallach, Cathraiche Comataidh Àrainneachd agus Seirbheisean Dìon na Comhairle: “Tha mi gu math toilichte gu bheil buidheann ionadail air a bhith ga thaghadh airson libhrigeadh an Sgeama Seasgaireachd Dachaigh agus tha mi coimhead air adhart ri na h-iomairtean seo a’ toirt buaidh air ìre na bochdainn connaidh ann an Innse Gall.”